Sobre el canvi substancial de l’activitat de la ramadera RAMSEGO SL

25/09/2019

Sobre el canvi substancial de l’activitat de la ramadera RAMSEGO SL

Davant de les manifestacions aparegudes durant les últimes hores sobre el canvi substancial de l’activitat per part de la Ramaderia RAMSEGO SL, des de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet fem les següents consideracions:

És totalment fals que l’Ajuntament hagi aprovat la instal·lació d’una macrogranja de porcs sense haver comunicat aquest procediment. De fet, l’activitat d’aquesta explotació ramadera no és nova, ja que fa molts anys que es va iniciar, i fa dotze concretament, en  data del 6 de novembre de 2007, es va concedir Autorització Ambiental pel Conseller de Medi Ambient i Habitatge per l’activitat ramadera porcina (934 AJ).

En data  2 de gener de 2018, l’empresa RAMSEGO, SL, va sol·licitar a través del portal Tràmits de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Tarragona de la Generalitat de Catalunya una modificació de l’autorització ambiental consistent en l’ampliació de la capacitat reproductiva. Donat que és el propi OGAU el que classifica la modificació com un “canvi substancial”, aquest tràmit és exclusiu de la Generalitat de Catalunya, que és el competent per conèixer, informar i atorgar el canvi substancial de l’activitat, la qual ha comportat obtenir una sèrie d’informes sectorials, dels diferents organismes de la Generalitat, que han estat tots favorables.

Com a govern local, és la nostra responsabilitat ser molt curosos i exigir el compliment de totes les mesures de seguretat per tal que aquesta activitat ramadera no interfereixi, en cap aspecte, en la salut i la qualitat de vida dels vimbodinencs i vimbodinenques i tampoc en la biodiversitat del Paratge Natural de Poblet.

A mode explicatiu, cal informar a la població que les activitats que reclamen permisos es classifiquen en 3 Annexos, I, II i III, depenent de la incidència ambiental que tenen:

- Annex I: Autorització Ambiental (Oficina de Gestió Unificada del Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya).

            - Annex II: Llicència Ambiental (Ponència Ambiental del Consell Comarcal de la Conca de Barberà).

            - Annex III: Règim de comunicació (competència de l’Ajuntament).

D’aquesta manera, el permís corresponent a RAMSEGO, SL pertany a l’Annex I, i és, per tant únicament competència de la Generalitat de Catalunya (concretament de l’OGAU de Tarragona), la concessió de l’oportú canvi substancial de l’autorització ambiental. La llicència no s’ha donat fins el mes de juliol d’enguany, ja que no és fins aquesta data que s’han obtingut tots els informes favorables i s’ha complert tota la informació pública que requereix el projecte.

A més el control administratiu de l’activitat no acaba aquí, ja que caldrà que aquesta activitat passi els controls ambientals pertinents, els quals la llei anomena Controls periòdics, entre any i mig i 24 mesos, a través de la corresponent entitat Ambiental de Control, degudament acreditada per l’Administració Ambiental, i serà aquesta Entitat la comunicarà al OGAU de la Generalitat de Catalunya el seu compliment o no per tal d’evitar possibles manipulacions.

Reiterem que es tracta d’una activitat existent al municipi que el que es concedeix ara és únicament una modificació de la mateixa.

Una de les parts bàsiques de la tramitació ha estat tot el corresponent procés d’informació pública i veïnal, per tal de donar a conèixer l’abast del projecte. En aquest sentit, aquestes són les comunicacions oficials que s’han fet al respecte:

            - Anunci al BOPT Núm. 193 de data 8 d’octubre de 2018, per un termini de 30 dies.

            - Anunci al BOPT Núm. 120 de data 21 de juny de 2018 per un termini de 20 dies

            - Anunci al e-tauler per un termini de 30 dies 27 de setembre de 2018

- Anunci al e-tauler de la Generalitat de Catalunya segons certificat de l’Oficina de   Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Tarragona.

Cal remarcar també que, des de l’Ajuntament som conscients que el BOPT i el e-tauler de la Generalitat de Catalunya no són tan propers als ciutadans, però l’e-tauler de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet, és l’administració que té més a l’abast el ciutadà, i que els 30 dies d’exposició pública, són dies hàbils segons la llei 39/20165 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el que converteix els 30 dies en més d’un mes i mig, concreta i específicament del 27 de setembre al 9 de novembre de 2018, ambdós inclosos.

Per tant, davant d’alguns comentaris que apunten que aquest procés de canvi d’activitat no s’ha executat amb transparència, des de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet volem reiterar, un cop més, que des del govern municipal ens oferim a atendre totes les peticions de consulta dels ciutadans com ja s’ha fet en tot moment, ja que la gestió que s’ha dut a terme amb les màximes condicions de control tant per part de l’Ajuntament com dels organismes avaluadors corresponents, i amb una rigorosa i escrupolosa tramitació.

A més des del propi Ajuntament, volem deixar palès, que treballem i treballarem per tal de limitar la instal·lació de qualsevol altre activitat ramadera, amb la única eina que tenim, que és la urbanística, és per aquest motiu que ja s’han iniciat reunions i conversacions amb el Departament d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i reiterem la nostra posada a disposició al ciutadà del personal i autoritats, per tal d’aclarir qualsevol dubte, consulta o aclariment.