Resum del darrer Ple Extraordinari del 29 d'octubre

05/11/2020

Resum del darrer Ple Extraordinari del 29 d'octubre

PLE EXTRAORDINARI DEL PASSAT DIJOUS 29 D’OCTUBRE DE 2020:

 

1R. PUNT DE L’ORDRE DEL DIA: MODIFICACIÓ DE CRÈDIT.

Degut a l’execució pressupostària ens veiem obligats a fer modificacions de crèdits del pressupost del 2019, entre els que destaquen:

  • Subvencions que concedeix l’Ajuntament a les entitats del municipi, posant un suplement a l’aplicació pressupostària de 7.100 €, aquest increment es veu també condicionat per la crisi sanitària que han repercutit directament al ciutadà, com és el cas de Caritas parroquial, que ha treballat per poder atendre les necessitats dels més desafavorits del municipi.
     
  • La partida de la reparació de camins també ha sofert un increment, ja que s’hi ha destinat 5.700 € més.
     
  • La obra que ja ha executat la corporació de “reparació de la xarxa d’aigua per emergència”, també ha sofert un increment de 56.050 €, el que ha permès garantir l’abastament en alta al municipi, i aquest servei bàsic es veu reparat i renovat, amb el que la corporació es mostra molt satisfet amb el resultat.


D’entre els crèdits extraordinaris que ha incorporat al pressupost la corporació, destaquen:

  • La reparació de les baranes del gorg, que van ser malmeses pels aiguats del passat 22 d’octubre de 2020, amb les quals s’ha garantit la seguretat a la zona.
  • L’enderroc de “Cal Mentiroso”, obra que es va haver d’executar mitjançant el contracte d’emergència, per tal de garantir la seguretat dels veïns i els seus béns, degut al mal estat estructural en què es trobava.


Aquestes modificacions s’han finançat amb el Romanent de Tresoreria per a despeses generals provinent de la liquidació del pressupost de l’any passat, cal remarcar que moltes de les actuacions disposen de subvenció, però l’Ajuntament no té encara l’obligació reconeguda, pel que no ha pogut incorporar l’ingrés, però un cop l’administració concedent ho faci, aquest passarà a formar part del Romanent de Tresoreria del pressupost vigent.

 

2N. PUNT: MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 QUE REGULA L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI).

Atès que s’ha detectat una error en la redacció de els bonificacions de l’ordenança que la feien inaplicables, l’Ajuntament s’ha vist obligat a modificar-la per tal de poder-la aplicar i beneficiar als veïns que disposin de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, als habitatges que constitueixin el seu habitatge habitual.

 

3R. PUNT: MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

Atès que el tipus de gravamen ha quedat totalment desfasat, ha sofert un increment, aquest impost indirecte només afectarà a les persones que realitzin obres.

S’ha aprofitat la modificació per tal de donar una redacció més entenedora de l’aplicabilitat de les modificacions.

 

4t. PUNT: MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 QUE REGULA LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.

Atès la polèmica que ha generat aquest increment cal remarcar que l’increment serà de 3 € per rebut trimestral. El que suposarà un increment anual de 12 € per habitatge. La corporació ha decidit fer el mateix increment per bars, restaurants i activitats, i no aplicar l’increment que els correspondria degut a la crisi sanitària que pateix precisament aquest sector.

La Taxa de recollida d’escombraries, es destina íntegrament a finançar la gestió del servei de recollida. Aquest Ajuntament va sofrir l’any passat un alt increment en el conveni amb el Consell Comarcal que és qui executa la prestació del servei, havent de modificar aquesta ordenança ja l’any passat, però degut al gran volum de feina burocràtica que va suposar la riuada del 22 d’octubre, l’Ajuntament no va poder modificar aquesta ordenança a temps, veient-se obligat a fer-ho enguany.

Som conscients de l’esforç que suposa aquest increment i de la difícil situació que estem vivint, però és la pròpia llei la que ens obliga, i no es tracta d’una decisió presa arbitràriament. Recordem que una taxa únicament es destina a la prestació del servei no poden incorporar-se romanent a les arques municipals.