Plenari municipal del 5 de juliol

13/07/2019

Plenari municipal del 5 de juliol

Durant aquesta legilatura, els plenaris municipals ordinaris se celebraran un cop cada trimestre i, sempre que sigui possible, dijous a les 18:30 hores. Així es va decidir en el primer plenari extraordinari del nou equip de govern municipal, encapçalat per Joan Canela Rios, que es va celebrar el passat 5 de juliol a la sala 1 d’octubre de l’Ajuntament.

Us adjuntem els punts de l’ordre del dia i els acords presos en la trobada:

 

Ordre del dia:

1.       Presa de possessió com a regidor del Sr. Josep Maria Aixut Francisco

2.       Aprovació de l’acta del ple de constitució

3.       Periodicitat de les sessions plenàries

4.       Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes

5.       Nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats d’altres organismes.

6.       Delegació de competències del Ple a l’alcaldia.

7.       Règim de dedicació i retribucions de l’Alcalde

8.       Donar compte del decret d’alcaldia de delegació genèrica a les regidories

9.       Donar compte del decret d’alcaldia de nomenament de tinents d’alcaldia

 

Acords:

1.       Presa de possessió com a regidor del Sr. Josep Maria Aixut Francisco.  

2.       Aprovació de l’acta del ple de constitució Aprovat per unanimitat (5 JUNTS + 2 ERC).

3.       Periodicitat de les sessions plenàries Aprovat 5 vots a favor (JUNTS) i 2 en contra (ERC).

4.       Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes Es deix sense efecte, No tractat.

5.       Nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats d’altres organismes. Aprovat 5 vots a favor (JUNTS) i 2 abstencions (ERC).

6.       Delegació de competències del Ple a l’alcaldia. Aprovat 5 vots a favor (JUNTS) i 2 abstencions (ERC).

7.       Règim de dedicació i retribucions de l’Alcalde. Aprovat 5 vots a favor (JUNTS) i 2 abstencions (ERC).

8.       Donar compte del decret d’alcaldia de delegació genèrica a les regidories. La Corporació es dóna per assabentada.

9.       Donar compte del decret d’alcaldia de nomenament de tinents d’alcaldia. La Corporació es dóna per assabentada.

 

Imatges: Josep Maria Potau