Obertura del període de sol·licituds de bonificacions de l'IBI

16/01/2018 Actualitat

Obertura del període de sol·licituds de bonificacions de l'IBI

Famílies nombroses i monoparentals

Gaudiran d’una bonificació del 30% en la quota íntegra de l’import per l’immoble que constitueixi el domicili familiar habitual.

Condicionants a les bonificacions:

- Considerar com a domicili familiar habitual l’immoble en el que constin empadronats tots els membres de la unitat familiar.

- Acreditar el titular a efectes de l’IBI, almenys 2 anys de residència habitual a l’immoble objecte de bonificació, comptats amb anterioritat al meritament de l’Impost. Aquest requisit no serà necessari quan es produeixi un canvi de domicili i el titular de l’immoble ja gaudís de l’aplicació d’aquesta bonificació al municipi.

- Que el valor cadastral de l’habitatge de l’exercici en curs sigui inferior als 120.000€

 

La sol·licitud es formularà per l'any en curs, durant el mes de gener, i amb la mateixa l'acompanyarà el títol acreditatiu de família nombrosa expedit per la Comunitat Autònoma, declaració de que a 31 de desembre de l'any anterior concorren els requisits per a ostentar el títol de família nombrosa, en els termes recollits a la legislació esmentada i fotocòpia del rebut de l'IBI de l’immoble de referència, corresponent a l'any anterior

 

Finques urbanes amb activitat agrícola

S’establirà una bonificació de fins al 50% a favor dels béns immobles urbans ubicats en àrees o zones del municipi integrades als articles 78 i 79 del POUM de Vimbodí i Poblet corresponents a Plans de Millora Urbana o Polígons d’Actuació en Sòl Urbà que encara no s’hagin desenvolupat i que puguin acreditar una activitat agrícola; d’acord amb el que estableix l’article 74 del TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS

 

Aquesta bonificació serà de caràcter pregat i l’activitat agrícola s’haurà d’acreditar mitjançant Declaració Única Agrària de l’exercici vençut. Aquesta bonificació serà únicament vàlida pel sòl i no serà extensiva a cap tipus de construcció existent o nova que tributarà d’acord amb el tipus general.