Nova convocatòria del VII Concurs de Relats breus i Poesia

22/05/2020

Nova convocatòria del VII Concurs de Relats breus i Poesia

Un any més, arriba una nova edició del VII Concurs de Relats breus i Poesia, que aquest 2020 es manté, amb la mateixa il·lusió que en edicions precedents. El certamen el convoca el Casal d'Avis de Vimbodí i Poblet, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i l’Ajuntament del municipi.

Poden participar en les diferents categories del concurs tothom que hi estigui interessat i s’estableixen categories des dels infants fins a adults, en les categories de relat i poesia. Per cada modalitat, s’estableixen diferents categories segons edat i els originals es poden presentar tant en format físic com digital.

La data límit d’entrega dels originals és el 20 de juliol  i l’acte d’entrega de guardons està previst per al pròxim 5 de setembre de 2020, sempre que l’actualitat sanitària ho permeti.

Aquestes són les bases de l’edició d’enguany:

 

BASES DEL VII CONCURS DE RELATS BREUS I POESIA

 

1. Modalitats i categories

Aquest certamen té com a finalitat estimular i reconèixer la creació literària i artística de la gent del municipi de Vimbodí i Poblet i de tothom en general. Se n’estableixen dues modalitats: RELAT BREU i POESIA, i diferents categories, distribuïdes de la següent manera:

 

RELAT BREU:

- Infants de fins a 12 anys (inclosos)
- Joves de 13 a 17 anys (inclosos)
- Adults

 

POESIA:

- Infants de fins a 12 anys (inclosos)
- Joves de 13 a 17 anys (inclosos)
- Adults

 

2. Premi de Relat Breu

El relat ha d’estar escrit en català, el tema és lliure i l’obra ha de ser inèdita, no publicada enlloc. Ha de tenir una extensió mínima de 2 fulls i màxima de 5, en fulls de mida DIN A4 (en queda exclosa la portada). Es poden presentar escrits a ordinador o a màquina, a doble espai, per una sola cara. El tipus de lletra ha de ser Arial o Helvètica, de cos 12. Les pàgines han d’anar numerades.
 

3. Premi de Poesia

El poema ha d’estar escrit en català, el tema és lliure i l’obra ha de ser inèdita, no publicada enlloc. Ha de tenir una extensió màxima de 50 versos, i no se n’estableix cap extensió mínima, en fulls de mida DIN A4 (en queda exclosa la portada). Es poden presentar escrits a ordinador o a màquina, a doble espai, per una sola cara. El tipus de lletra ha de ser Arial o Helvètica, de cos 12. Les pàgines han d’anar numerades.
 

4. Bases generals

Cada autor/a podrà concursar amb un únic treball, sigui quina sigui la modalitat que triï. Els treballs presentats no poden anar signats amb el nom de l’autor/a. No seran vàlids els treballs prèviament publicats, llegits en públic o plagiats d’altres autors. Tampoc no seran vàlids els treballs que hagin estat presentats a altres certàmens literaris pendents d’adjudicació, els treballs que ja hagin obtingut premis en altres concursos, o els treballs que tinguin compromesos els drets d’edició.

No podran presentar-se al concurs els guanyadors/es del concurs de l’edició anterior, ni tampoc familiars directes dels membres del jurat.

De cada treball se n’ha de lliurar una única còpia, amb títol i signada amb un pseudònim, dins d’un sobre gran tancat i anònim. A dins d’aquest sobre se n’haurà d’incloure un de petit, també tancat, amb les següents dades a la part frontal: el mateix títol i pseudònim que figuren a l’obra, la modalitat (relat breu o poesia) i la categoria (adults, joves o infants). A l’interior hi ha de constar el mateix títol i pseudònim i les dades personals de l’autor/a: nom i cognoms, edat, telèfon, adreça i correu electrònic, si en té.

El jurat podrà declarar desert el concurs, o alguns dels premis, si considera que les obres presentades no tenen prou qualitat. També podrà concedir accèssits. Qualsevol qüestió que sorgeixi no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització. Els originals no premiats es podran recollir a partir del 15 setembre de 2020. Transcorreguts dos mesos, es considerarà que els autors hi renuncien i els originals seran destruïts. L’organització s’eximeix de responsabilitat per pèrdua o danys a les obres presentades mentre en sigui dipositària. Les obres guanyadores passaran a ser propietat del Casal d’Avis de Vimbodí i Poblet, que es reservarà el dret de poder fer-ne l’ús que en cregui convenient.
 

5. Presentació dels originals

Termini de presentació dels treballs: 20 de juliol de 2020.


- Lliurament en mà, per correu postal:

A través de l’adreça:

VIII Concurs de Relats Breus i de Poesia de Vimbodí i Poblet
Casal d’Avis. Plaça Major, 12
43430 Vimbodí i Poblet.
Ajuntament, Plaça Major, 1
43430 Vimbodí i Poblet
 

- Lliurament per correu electrònic:

Els originals s'hauran d'enviar en un arxiu PDF a l'adreça electrònica casaldavis.vimbodipoblet@hotmail.com en l'obra haurà de constar-hi sols el títol de l'original i, en arxiu a part, el títol, el nom i DNI, adreça i telèfon, de l'autor/a.

 

6. Jurat

Estarà format per representants de l'àmbit literari i cultural, i del Casal d'Avis municipal. Actuarà com a secretària del jurat Maria Rosa Palau Caixal, amb veu però sense vot, representant de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet. Presidenta del jurat: Alba Medina Allué, Antropòloga i Tècnica d'Orientació Universitària a la URV. Francesc Marco Palau: Historiador i escriptor, Daniel Huerta Goya, Professor i Poeta. Marisol Caixal Vives, Actriu. Salvador Alloza Carrión, Historiador. Pilar Carrión Escribano, promotora i coordinadora del concurs i representant del Casal d'Avis de Vimbodí i Poblet, amb veu però sense vot.


7. Veredicte i lliurament de premis

El veredicte i lliurament dels premis tindran lloc el 5 de setembre de 2020 en un acte públic, en lloc i horari que s'anunciarà degudament. Prèviament, s’haurà informat els guanyadors per tal que hi siguin presents. La data de lliurament de premis serà la data anunciada, sempre que les autoritats sanitàries ho permetin. En cas de no ser possible fer-ho, seria ajornat fins al moment oportú.


8. Dotació


- Relat breu:

Premi Infants de fins a 12 anys: Lot de llibres, kit d’escriptura i diploma.
Premi Joves de 13 a 17 anys: 100 € i diploma.
Premi adults: 200 €, diploma i trofeu (peça de vidre bufat elaborada artesanalment al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet)

-Poesia:

Premi Infants de fins a 12 anys: Lot de llibres, kit d’escriptura i diploma.
Premi Joves de 13 a 17 anys: 100 € i diploma.
Premi adults: 200 €, diploma i trofeu (peça de vidre bufat elaborada artesanalment al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet).

 

9. Informeu-vos

Per a consultar tots els detalls del concurs, poseu-vos en contacte amb el Casal d’Avis: 977 878 262, de 5 a 8 de la tarda o 689 042 519 (Sra. Pilar Carrión)

Documents associats: